Uyumluluk

Kişisel Verileri Koruma & Veri Gizliliği ve Güvenliği


Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

Gosb Teknopark High-Tech Binası 2.Kat A2 41480 Gebze – Kocaeli / TÜRKİYE adresinde mukim veri sorumlusu sıfatını Epik Yazılım A.Ş.  (“Şirketimiz”) olarak kişisel verileriniz hassasiyetle işlenmekte ve korunmaktadır. İşbu metin aracılığıyla Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı uyarınca aydınlatma yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin bilgiler dikkatinize sunulmaktadır.

 A.   KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz şirketimizin internet sitesi ve internet sitemizde bulunan iletişim formu aracılığıyla toplanmakta olup, sözleşme kurulması ve ifası hukuki sebebi ile işlenmektedir.

Elektronik Ticari İleti İzin Metni’ne onay vermeniz halinde ise ayrıca açık rıza hukuki sebebi ile işlenmiş olacaktır.

B.   İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VE İŞLENME AMAÇLARI

Şirketimizden ürün veya hizmet almak amacıyla Şirketimizle iletişime geçen kişilerin ad, soyad, e-posta adresi, telefon numarası, çalışılan kurum bilgisi, talep konusu olan kimlik, iletişim ve müşteri işlem verileri ve üyenin avukat olması halinde bağlı olunan baro ve baro sicil numarası bilgisi olan mesleki deneyim verileri; iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, satış süreçleri ile teklif ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ve sair her türlü yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenmektedir.

Kimlik ve iletişim veri kategorisindeki kişisel verileriniz Elektronik Ticari İleti İzin Metni’ne onay vermeniz halinde ise ayrıca pazarlama araçlarının kullanılabilmesi amacıyla işlenecektir.

 C.     KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli olması halinde Şirketimizin ticari olarak varlığını sürdürebilmesi, iş faaliyetlerinin yerine getirilmesi ve sözleşmenin ifa edilebilmesi amacıyla İş Ortaklarımıza; talep edilmesi veya hukuki uyuşmazlık söz konusu olması halinde şirket avukatlarımıza, danışmanlarımıza, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

D. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi”ler, aşağıda yer verilen haklarını ve taleplerini http://www.epikteknoloji.com/pdf/basvuru-formu  internet sitemizde yer alan Başvuru Formu’nu, formda yer verilen usule uygun olarak doldurmak suretiyle bildirebilecektir.

6698 sayılı KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında herkes veri sorumlusu sıfatını haiz Şirketimize aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir:

(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 6698 sayılı Kanun’un 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.


Kişisel Verilerin Korunması Politikası

Epik Yazılım A.Ş. olarak herhangi bir şekilde eriştiğimiz gerçek kişilere ait tüm kişisel verilerin korunmasına ve bu kapsamda Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesindeki gereklilikleri tam olarak yerine getirmeyi ilke haline getirmiş bulunuyoruz. İşbu Aydınlatma metni, www.epikays.com adresindeki sitemizin kullanıcılarının, internet sitemizde toplanan kişisel verilerin kaydedilmesi, işlenmesi, paylaşılması, üçüncü taraflara aktarılması, saklanması, silinmesi, imhası ve anonimleştirilmesi süreçleri ile bunlara ilişkin ilkelerimiz hakkında bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Epik Teknoloji, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir.

Epik Teknoloji, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almaktadır.

Epik Teknoloji, herhangi bir ihlali fark ettiği anda kullanıcıları bu konuda vakit kaybetmeksizin bilgilendirir, yasalara uygun bir şekilde takibinin yapılmasına olanak tanır ve bilgilerinin güvenliğini elinden gelen en iyi şekilde sağlar.

1. Kişisel Veri Tanımı

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası'nda kullanılan "Kişisel Bilgiler" terimi, isim, soy isim, doğum tarihi ve doğum yeri, telefon numarası, motorlu taşıt plakası, sosyal güvenlik numarası, pasaport numarası, özgeçmiş, resim, görüntü ve ses kayıtları, parmak izleri, e-posta adresi gibi bir gerçek kişi ile ilişkilendirilebilen bilgileri ifade etmektedir.

2. Kişisel Verilerin Toplanmasının Yasal Dayanağı

Kullanıcıların kişisel verilerinin kullanılması konusunda çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. En başta Anayasa’nın 20. maddesi, 5651 sayılı Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat ile kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir.


3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

www.epikays.com deki hesabını kullanırken doğrudan paylaşılan kullanıcı adı, şifre, e-mail, doğum tarihi, cinsiyet ve benzeri verilerle otomatik olarak elde edilen, görüntülenen sayfalar, ziyaret süreleri gibi siteye giriş bilgileri, çerezler vasıtasıyla elde edilen bilgiler, konum bilgileri, tarayıcı tipi ve dili, cihaz modeli gibi verileri ürün ve hizmetlerimizi sağlayabilmek için gereken süre boyunca saklıyoruz. Yer sağlayıcı olarak yasal yükümlülüğümüz gereğince kullanıcıların www.epikays.com’deki hesabını kullanırken otomatik olarak elde edilen IP bilgilerini yasal süre boyunca saklıyoruz.

Bununla birlikte www.epikays.com’da bir hesabı olmaksızın veya www.epikays.com’deki hesabına giriş yapılmaksızın sitenin ziyaret edilmesi ve kullanılması durumunda otomatik olarak görüntülenen sayfalar, ziyaret süreleri gibi siteye giriş bilgileri, IP bilgileri, çerezler vasıtasıyla elde edilen bilgiler, konum bilgileri, tarayıcı tipi ve dili, cihaz modeli gibi verileri anonim olarak ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla gereken süre boyunca saklıyoruz.

www.epikays.com de bulunduğunuz süre boyunca tarayıcınıza izin verdiğiniz çerezlerin yerleştirilmesi söz konusu olabilir. Ayrıntılı bilgi için lütfen www.epikays.com/uyumluluk adresinden çerez politikamızı ziyaret ediniz.

4. Kişisel Verilerin Kullanıldığı Alanlar

Kişisel Bilgiler aşağıdaki amaçlar için kullanılacaktır, hiçbir durumda verinin alınması ile ilgili olan ve verinin alındığı mecrada aydınlatma metninde belirtilen amacın dışında kullanılmayacaktır.

5. Kişisel Bilgilerinin Paylaşımı

www.epikays.com adlı internet sitesinden temin edilen Kişisel Bilgiler, verilen hizmetin amacına yönelik olup, ilke olarak, üçüncü kişilere satılmaz, kiralanmaz ya da başka şekilde kullandırılmaz ve üçüncü kişilerle hiçbir suretle paylaşılmaz.

Ancak Factorbooks ilgili hizmetlerin sunulması ve ticari faaliyetin yürütülmesi açısından gerekli ve zorunlu hallerde gerekli tedbirleri alarak ve mevzuatın izin verdiği çerçevede bilgileri tedarikçileri, çalışanları, danışmanları, iş ortakları ve ilgili 3. Kişilerle paylaşabilecektir. Bu ilgili 3. Kişiler ilgili mevzuat çerçevesinde yurt dışında bulunan gerçek veya tüzel kişiler olabileceklerdir.

Ayrıca, Factorbooks yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili, idari ve resmi makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde kullanıcının uhdesinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşabilir.


6. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kullanıcıların hakları:

KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;

 • işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • işlenmişse bilgi talep etme,
 • işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

· eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

· KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,

· aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

· münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

· KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

7. Kişisel Verilerinizin Kaydedilmesine ilişkin Rızanız

www.epikays.com adlı internet sitemizi kullandığınız andan itibaren sizden toplanan tüm bilgileri yukarıda belirtilen şekilde ve nedenlerle, bu politikada anlatıldığı gibi, kullanmamızı kabul etmiş olursunuz. Yukarıdaki amaç için elde edilen bilgiler, tamamen sizin özgür iradenizle tarafımıza sağlanmaktadır. Bu Kişisel Bilgileri bize verip vermemekte kullanıcılar serbesttir.

8. Politika’nın güncellenmesi

Politikamızı ve kişisel bilgileri işleme şeklimizi muhtelif zamanlarda gözden geçirebilir, tadil edebilir veya yenileyebiliriz. Güncellenmiş Politika’yı www.epikays.com adresinde bulunan internet sitemizden yayımlayacağız. Yenilenen şartlar, yayımlandıkları tarihten itibaren yürürlüğe gireceklerdir.

Şirketimiz tarafından atanacak Veri Sorumlusu Temsilcisi, yasal altyapı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ve bu belgenin bulunduğu internet adresinde ilan edilecektir. Kişisel Veri Sahipleri, sorularını, görüşlerini veya taleplerini yazılı olarak, bizzat veya iadeli taahhütlü posta yoluyla, Palladium Tower Apt No:2/41 34750 Ataşehir/İstanbul adresine, yada şirketin epik@epikteknoloji.com kayıtlı e-posta gönderilerek veya çağrı merkezine başvurarak iletmelidir. Bu halde 30 gün içerisinde yazılı şekilde cevap verilecektir.

Epik Yazılım A.Ş.BAŞVURU FORMU

A. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi ve ilgili mevzuat kapsamında herkes, veri sorumlusu sıfatını haiz Şirketimize aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 6698 sayılı Kanun’un 7nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

B. İLGİLİ KİŞİNİN VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU USUL VE ESASLARI

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca ve 10.3.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamında; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların aşağıdaki belirtilen veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerden biriyle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi”, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 ve ilgili mevzuat uyarınca sahip olduğu tüm haklarını kullanmak amacıyla,

 • Yazılı olarak,
 • Güvenli elektronik imza ile,
 • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi ile,
 • Mobil imza ile,
 • İlgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı olan e-posta adresinden gönderilmek suretiyle,

Başvurabilir.

Başvuruda aşağıda yer verilen hususların bulunması zorunludur:

 • Ad, soy ad ve başvuru yazılı ise imza,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talep konusu.

Konuya ilişkin bilgi ve belgeler mevcutsa başvuruya eklenir.

Yazılı başvurularda, veri sorumlusuna veya temsilcisine evrakın tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihi olarak esas alınacaktır.

Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun veri sorumlusuna ulaştığı tarih, başvuru tarihi olarak esas alınacaktır.

Başvuru talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Başvurular, kişinin kendisi tarafından yapılmalıdır. Bir başkası adına başvuru ancak KVKK kapsamında bilgi talep etme içeriğini haiz olması koşulu ile vekaletname ibraz edilmek suretiyle yapılabilir. Şirketimiz, başvuru sahibinin kimliğinden şüphelenirse buna ilişkin doğrulama bilgilerini ilgili kişiden talep edebilir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Unvan : Epik Yazılım A.Ş.

Adres :Gosb Teknopark High-Tech Binası 2.Kat A2 41480 Gebze – Kocaeli / TÜRKİYE

İletişim Linki ve e-mail adresi: : https://www.epikteknoloji.com/ - epik@epikteknoloji.com

Başvuru Formunu indirmek için tıklayınız


ÇEREZ POLİTİKASI

www.epikays.com birçok web sitesinde olduğu gibi ziyaretçilerin web sitesini daha iyi deneyimlemelerini sağlamak amacıyla çerez kullanmaktadır. Bu Çerez Politikası web sitesi ziyaretçilerini çerezin tanımı, çerez türleri, www.epikays.com tarafından kullanılan çerezler ve çerez tercihlerinin nasıl yönetilebileceği konularında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Çerez kullanımını onaylamıyorsanız web sitesine devam etmemenizi ya da tarayıcınızdan çerez tercihlerinizi değiştirmenizi rica ederiz. Çerezlere izin verilmemesi halinde web sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini yitirebileceğini hatırlatmak isteriz.

ÇEREZ (“COOKIE”) NEDİR?

Çerez, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızda ya da mobil cihazınızda depolanan küçük metin dosyalarıdır. Bu dosyalarda IP adresiniz, oturum bilgileriniz, eriştiğiniz sayfalar vb. veriler saklanır. Çerezler, ad ve soyadı ya da adres gibi verileri içermezler.  Çerezler sayesinde web sitesi tercihleriniz hatırlanabilir, oturumunuzun açık tutulması sağlanabilir ya da size ilgilendiğiniz içerik sunulabilir.

Çerezlere ilişkin detaylı bilgi için www.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

ÇEREZ TÜRLERİ

Çerezler mobil cihazlarda depolanma süreleri ve kimin tarafından yerleştirildikleri gibi kriterlere göre farklı türlere ayrılmaktadır. Bu kriterler kapsamında temel ayrım şu şekildedir:

 • Oturum Çerezleri/Kalıcı Çerezler: Oturum çerezleri, geçici çerezler olup tarayıcıyı kapattıktan sonra cihazdan silinirler. Bu çerezlerin temel işlevi web sitesinin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamaktır. Kalıcı çerezler ise tarayıcıyı kapattıktan sonra da ziyaretçi tarafından silininceye ya da süresi doluncaya dek cihazda kalmaya devam ederler.
 • Birinci Taraf/Üçüncü Taraf Çerezler: Birinci taraf çerezler ziyaret edilen web sitesi operatörü tarafından cihaza yerleştirilen çerezlerdir. Üçüncü taraf çerezler ise ziyaret edilen web sitesi operatörü dışındaki kişiler tarafından cihaza yerleştirilen ve kontrol edilen çerezlerdir.

HANGİ ÇEREZLERİ KULLANIYORUZ?

www.epikays.com, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak farklı türde çerezler kullanmaktadır.

Zorunlu Çerezler: Web sitesinin doğru bir şekilde çalışmasını sağlayan ve özelliklerini kullanmanıza imkân veren teknik çerezlerdir. Oturum çerezi kategorisinde yer alırlar. Bu çerezlerin engellenmesi halinde web sitesi özelliklerinin kullanılamaması sonucu doğar. Zorunlu çerezlerin kullanımı için ziyaretçilerimizin onayı gerekmemektedir.

Analitik Çerezler: www.epikays.com web sitesi deneyiminizi iyileştirmek amacıyla analitik çerezler kullanmaktadır. Analitik çerezler, ziyaretçilerimizin web sitesi nasıl kullandığını (örn; hangi sayfaları ziyaret ettiğini, ziyaret süresini vb.) anlamamızı sağlar. Böylelikle sunduğumuz içerikleri geliştirebilir ya da web sitesi tasarımını değiştirebiliriz. Analitik amaçlar için web analiz araçlarından Google Analytics kullanılmaktadır. buraya tıklayarak gelecekte geçerli olmak üzere Google Analytics tarafından izlenmeyi reddedebilirsiniz.

Web izlemeye ilişkin ayrıntılı bilgi Google Gizlilik Politikası’nda yer almaktadır

ÇEREZ TERCİHLERİNİZİ NASIL DEĞİŞTİREBİLİRSİNİZ?

Çerezleri kullandığınız tarayıcının ayarlarını değiştirerek kişiselleştirmeniz ya da tamamen engellemeniz mümkündür. Farklı tarayıcılar için izlenmesi gereken adımlara ilişkin detaylı bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Yandex

https://yandex.com.tr/support/browser-classic/personal-data-protection/cookies.xml

Diğer tarayıcılarda çerez tercihlerini yönetmek için ilgili tarayıcının yardım veya destek sayfasını inceleyebilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Veri sahibi olarak www.epikteknoloji.com’a başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak iletmeniz durumunda talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.